Praktyki dla studentów

W naszym biurze studenci mają możliwość odbycia praktyk, realizowanych na podstawie programu uczelni. Ze swojej strony wprowadzamy dodatkowo elementy kryminalistyki, kryminologii, tanatologii, medycyny sądowej. Praktyki dedykowane są dla kierunków Bezpieczeństwo Wewnętrzne oraz Kryminalistyka - Kryminologia a także Administracja.

Po ukończeniu praktyk każdy otrzymuje certyfikat ukończenia kursu z zakresu nauk penalnych. 

Więcej informacji na temat praktyk można uzyskać telefonicznie. 

 

Praktyki Kryminologia i Kryminalistyka

W ramach Praktyk Kryminologia i kryminalistyka praktykant uczestniczy w różnorodnych zajęciach związanych z wykrywaniem przestępstw i rozwiązywaniem spraw kryminalnych, a także uczestniczy w symulowanych oględzinach miejsca zdarzenia.

  1. Podstawy kryminologii: Poznasz teorie związane z przestępczością i jej przyczynami.
  2. Podstawy psychologii: Zrozumiesz podstawowe mechanizmy psychologiczne, które wpływają na zachowanie przestępców.
  3. Wiktymologia z elementami profilowania psychologicznego: Będziesz badać ofiary przestępstw i analizować ich cechy.
  4. Przesłuchiwanie metodami psychologicznymi: Nauczysz się technik przesłuchiwania, które pomagają uzyskać ważne informacje od podejrzanych.
  5. Daktyloskopia: Zajmiesz się analizą odcisków palców.
  6. Czynności dochodzeniowo-śledcze: Poznasz procedury prowadzenia śledztwa.
  7. Technika kryminalistyczna: Będziesz pracować z dowodami fizycznymi, takimi jak ślady na miejscu zdarzenia.
  8. Podstawy prawa karnego: Zrozumiesz podstawowe zasady prawa związane z przestępstwami.
  9. Praktykanci mają możliwość uczestniczyć w zajęciach strzeleckich pod okiem instruktora strzelectwa bojowego.

 

Poniżej przedstawiamy kilka fotografii z zajęć praktycznych z kryminalistyki:

praktyki-1
praktyki-2
praktyki-3
praktyki-4

 

 

 

 

 

 

Biuro Detektywistyczne - Kobieta Detektyw zostało nowym partnerem UTH!

Podpisane porozumienie ma na celu rozwijanie współpracy naukowo-dydaktycznej oraz organizacyjnej pomiędzy stronami. Podpisana została również umowa dotycząca realizacji praktyk zawodowych dla studentów kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne.

Podczas praktyk studenci mogą zdobyć praktyczną wiedzę z zakresu prowadzenia śledztwa, analizy dowodów, monitorowania sytuacji oraz planowania działań związanych z zapobieganiem zagrożeniom.